Realkompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som fyller minst 25 år i søknadsåret, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse er all den kompetansen en person har skaffet seg gjennom lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller på annen måte.

Hvert enkelt lærested avgjør selv hva som gir realkompetanse til sine studier. Samme type studium kan derfor ha ulike krav til realkompetanse, slik at vurdering ved et lærested ikke gjelder ved andre læresteder. Informasjon om de konkrete kravene til realkompetanse fås ved den enkelte utdanningsinstitusjon.

Selv om du får godkjent realkompetanse til et studium, vil ikke dette automatisk gi tilbud om studieplass. Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn tallet på studieplasser, blir søkerne rangert etter ei skjønnsmessig vurdering.

Godkjent realkompetanse er en alternativ måte å kvalifisere seg på. Selve studiet og krav til arbeidsinnsats er det samme for alle studentene uavhengig av opptaksgrunnlag. 

NB: Søkere som har generell studiekompetanse kan ikke søke på grunnlag av realkompetanse.