Ingvild Storvoll

Ingvilds doktorgradsprosjekt omhandler kulturnæring. Fokusområdet er kulturelle entreprenører; unge talenter som er tidlig i sin kommersielle karriere. Gjennom kulturnæring viskes skillet mellom kunst og økonomi gradvis ut. Studien er et bidrag i debatten om hvordan identitet påvirker forutsetningene for kulturnæringens og kulturentreprenørens utvikling i nord.

Kulturnæring er et satsningsområde politisk, i Norge og internasjonalt. Dette er en næring som utspilles i mange varianter, fra store arrangementer og distributører til enkeltmannsforetak. Dette prosjektet henter case fra de små virksomhetene; enkeltaktørene eller kulturentreprenørene. Kulturnæring og kulturelt entreprenørskap kan ses på som en del av at skillet mellom kunst og økonomi gradvis viskes ut. Med dette skjer en form for oppheving av motsetningene mellom kunst og kreativitet på den ene siden og produksjon og økonomi på den andre. Begge sider er det behov for i denne næringen.

Flere land gjennomfører større nasjonale kartlegginger av hvordan denne næringen utvikler seg og ”formerer seg”. Det konkluderes at den kreative industrien gir en rekke ringvirkninger til andre næringer gjennom blant annet andre nye måter å organisere arbeid, nettverksbygging og økonomiske gevinster. Det forskes derfor på hvordan dette kan utnyttes bedre og hva man kan lære av hverandre. Kulturentreprenørene blir gjerne sett på som redningen for en positiv næringsutvikling i et senmoderne samfunn i finanskrise.

I tidligere forskning er det i stor grad gjort bruk av kvantitativ metode. Dermed har entreprenørers egne fortellinger i liten grad blitt gjort til gjenstand for analyse. Denne studien vil vise fram et utvalg representanter for å avbilde nye sider av en moderne næring i vår landsdel. Det er hovedsakelig benyttet en narrativ metodetilnærming. Dette betyr at jeg samler inn fortellinger gjennom intervjuer. Studien søker å bidra til debatt om hva det innebærer å være nordnorsk i dag og de muligheter og begrensinger denne identiteten byr på, og hvordan det påvirker forutsetningene for kulturnæringens og kulturentreprenørens utvikling i nord. Hva kjennetegner de som lykkes?

Det er viktig å påpeke at dette er et sammensatt og omfattende felt og derfor er det gjort avgrensninger hvor det ikke er gitt rom for alle sider av næringen. Prosjektet går ”tett inn på” noen få case og med det gir et bilde av noen – ikke et representativt utvalg. Det tas sikte på å levere doktorgradsavhandlingen som en monografi, selv om det har vært og nok vil komme flere mindre publikasjoner underveis og i etterkant. 


Doktorgradstipendiater