Organisasjonspsykologi - 10 stp - høst 2016 - søknadsfrist 1. juni 2016

BED-2034F Organisasjonspsykologi - 10 stp - høst 2016

Innhold
Kurset er utformet for å gi en grundig forståelse av temaer som inngår i organisasjonspsykologi. Noen av temaene som dekkes er motivasjon, trivsel, ledelse, team, klima og kultur, organisasjonsutvikling og endring. I løpet av kurset skal studentene forholde seg til virkelige opplevelser og saker.

 

Hva lærer du: Studenter som har fullført kurset burde ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap og forståelse :
    Kunnskap om sentrale begreper i organisasjonspsykologi
    Helhetlig forståelse av den gjensidige avhengigheten mellom kunnskap, holdninger, atferd og motivasjon
    Kunnskap om håndtering av grupper, inter- gruppe og organisatoriske muligheter

Ferdigheter:

Kurset skal forberede studenten til:
    Utvikle og foredle ferdigheter til å fungere mer effektivt i dagens organisasjoner
    Anvende teoretiske begreper og ideer om organisasjonspsykologi i dagens arbeidsplass
    Oppnå en dyp forståelse av psykologisk arbeid og organisatoriske prinsipper og utforske ulike teknikker og verktøy for å utnytte og motivere menneskelige ressurser

Kompetanse :
    Studenten skal kunne utvikle sin egen kompetanse og ekspertise innen organisasjonspsykologi.
    Studentene skal være i stand til å diskutere sentrale spørsmål, analysere og konkludere med
    de store emner som omfatter arbeids-og organisasjonspsykologi inn i det 21. århundre.
    Studentene er skal være kompetente i å vurdere konfliktsituasjoner i organisasjoner.

Undervisnings- og eksamensspråk: Norsk

Undervisning

Forelesningerer og seminarer
Studiesentrene på Finnsnes og i Nord-Troms tilbyr tjenester for studenter tilhørende regionen.
Ønsker du å bli kontaktet av Studiesenteret Finnsnes AS eller Nord-Troms studiesenter, vennligst skriv dette i merknadsfeltet i Søkerweb. Din kontaktinformasjon vil da bli sendt til ditt studiesenter. Er du ikke søker, kan du kontakte studiesenteret direkte.

 

Eksamen
Fire times skriftlig eksamen (teller 100 %). Karakterskala (A-F), med F som stryk. For å kunne avlegge skriftlig eksamen må en semesteroppgave være godkjent.  Eksamen arrangeres i Alta eller Tromsø. Etter søknad kan det vurderes om eksamen kan avholdes ved andre studiesteder. I utgangspunktet må det være minimum ti kandidater ved annet studiested før eksamen ved annet studiested vurderes.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig skoleeksamen (teller 100 %).

Kontinuasjon utsatt og ekstraordinær eksamen avvikles ved campus Alta for dem som gikk opp til ordinær eksamen i Alta og Kirkenes, og ved campus Tromsø for dem som gikk opp til ordinær eksamen i Tromsø, Finnsnes, Oslo og Nordreisa.

 

Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested: Alta

Søknadsfrist: 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype: Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode: 9199 enkeltemner lavere nivå.

 

Timeplan: Se timeplan

Studiepoengreduksjon: BED-2034 Organisasjonspsykologi 10 stp

Pensum
Pensumlitteratur oppgis i Fronter ved semesterstart eller fås ved henvendelse til fagbokhandelen Akademisk Kvarter (Tromsø):
http://www.akademika.no/node/19673926

Undervisning Vår 2016
Første gang: Se timeplan på nett