Prosjektoppgave i prosjektledelse - 10 stp - høst 2016 - søknadsfrist 1. juni 2016

BED-2044F Prosjektoppgave i prosjektledelse - 10 stp - høst 2016

Innhold
Emnet skal dyktiggjøre deltakerne i å lede prosjekter i privat og offentlig virksomhet og øke forståelsen for hvorfor prosjekt som arbeidsform egner seg til å løse oppgaver av kortvarig og mer ukjent karakter.
Det er også et mål at deltakerne skal lære å arbeide med prosjekter ved hjelp av moderne teknologi (Internett, web-TV, nettkommunikasjon etc.).

Målgruppe og opptakskrav
Emnet retter seg mot personer som arbeider eller ønsker å arbeide i offentlig eller privat virksomhet hvor prosjektarbeid er relevant som arbeidsform.
Det egner seg også som videreutdanning for personer med annen høyere utdanning.

Opptakskrav er generell studiekompetanse/realkompetanse og forutsetter deltakelse på de andre 2 emner i studiet i 30 stp Prosjektledelse, Prosjektstyring 10 stp og Prosjektledelse 10 stp.

 

Hva lærer du

Kunnskaper:
Kandidaten har fått kunnskap om de utfordringer bruken av prosjekt har i en større sammenheng. Man er presentert for ulike tema relatert til prosjekt som en prosess som går fra et prosjekt ¿fødes¿ via planlegging og gjennomføring til det avsluttes, evalueres og resultatene eventuelt tas i bruk.

Ferdigheter:
Kandidaten skal etter fullført emne ha nødvendige ferdigheter til å kunne være en god prosjektleder, prosjektmedarbeider eller prosjekteier, herunder også kunne gjøre vurderinger av i hvilken grad prosjektformen egner seg å bruke i de aktuelle oppgaver.

Emnet skal dyktiggjøre deltakerne i å lede prosjekter i privat og offentlig virksomhet og gitt økt forståelse for hvorfor prosjekt som arbeidsform egner seg til å løse oppgaver av kortvarig og mer ukjent karakter.

Kandidaten skal også ha fått erfaring i bruk av moderne kommunikasjonsteknologi (Internett, web-TV, nettkommunikasjon etc.).

Generell kompetanse:
Kandidaten skal ha fått en kritisk, men positiv holdning til prosjekt som arbeidsform og bruken av prosjekter i samfunnet.

Undervisnings- og eksamensspråk: Norsk.

 

Undervisning
Studiet er i sin helhet nettbasert, men med en startsamling koplet med samling 1 i Prosjektstyring 10stp høsten 2014 som krever oppmøte i Alta.

Da vil det gis informasjon om viktige faglige, tekniske og administrativ forhold i gjennomføringen av studiet.
I tillegg vil det bli satt av tid til idéutveksling om prosjektarbeid og danning av prosjektgrupper for innlevering av arbeidskrav og prosjektoppgave.

Arbeidsformer vil være forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning og presentasjoner.
Studentene får informasjon og veiledning i BED-2044F i løpet av hele studieåret.
Studentene må derfor undervisningsmelde seg på høsten selv om eksamensmeldingen ikke gjøres før våren.

Veiledning og gruppesamarbeid mellom samlingene kan foregå via Internett, Fronter, E-post, Adobe Connect, telefon etc.
Deltakelse på studiet forutsetter at studentene har tilgang til internett.

Prosjektforum AS selger lisenser for prosjektstyringsverktøyet  «Prosjektplan»  til studenter ved Høgskolen i Finnmark som ønsker det for ca. kr. 800,- pr lisens/bruker + mva. (Normalpris kr. 2 100,-).

Læringsformer
Studiet bygges rundt studentenes eget arbeid med vurdering av et valgt prosjekt fra virkeligheten. 
Prosjektet bør være avsluttet eller i sluttfasen.
Den enkelte student har ansvar for å finne et egnet prosjekt og få tillatelse til å vurdere det.
Oppgaven skal gjennomføres i grupper á 3-4 studenter. 
Det er en fordel at studentene gjør et søk etter mulige prosjekter som kan egne seg for vurdering og tar med seg ideer om dette til første samling.
Der vil det bli tid til idéutveksling om prosjektarbeid og til danning av prosjektgrupper.

Det åpnes for bruk av flere fleksible læringsformer i gjennomføringen av studiet.

 

Eksamen

Arbeidskrav
To obligatoriske innleveringer er grunnlaget for vurdering underveis av studentene.
Formålet med arbeidskravene er å øke læringen ved at man jobber med pensum underveis samtidig som man har god framdrift i arbeidet med prosjektoppgaven. Arbeidskravene gjøres i grupper á 3-4 deltakere. Vurdering av arbeidskrav gis av faglærere/veileder.
I alt 2 arbeidskrav tilknyttet framdrift i prosjektoppgaven skal leveres i løpet av studieåret.

Arbeidskrav leveres på Fronter til de oppgitte frister. Det gis tilbakemelding innen 2 uker om arbeidskravet er godkjent.
Ikke godkjente arbeidskrav kan leveres på nytt innen 2 uker etter tilbakemelding. Arbeidskravene må være godkjent for å få delta på eksamen.

 

Eksamen

Karakter i emnet settes på grunnlag av:
Prosjektoppgave i gruppe á 3-4 deltakere med tema fra et konkret prosjekt.

Vurdering/analyse av et eksisterende prosjekt ut fra et tematisk område som behandles innenfor kurset (planlegging, organisering, ledelse, rapportering etc.) Tematisk område avklares med veileder.

Prosjektoppgaven skal ha et omfang på 20 - 25 sider + vedlegg.

Karakterskala A-E, med F som stryk

 

Innleveringsfrister prosjektoppgave:
Prosjektoppgaven må være innlevert innen kl. 14.00 den 30.april 2015 på Fronter. Oppgaven leveres som étt PDF-dokument.

Formkrav til obligatoriske arbeidskrav og prosjektoppgave:
Fontstørrelse 12 pkt. Skrifttype Times New Roman, linjeavstand 1,5, venstremarg 4 cm, høyre-, topp- og bunnmarg 2 cm.

 

Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested: Alta

Søknadsfrist: 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype: Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode: 9199 enkeltemner lavere grad.

 

Timeplan: Se timeplan

Pensum
Pensumlitteratur oppgis i Fronter ved semesterstart eller fås ved henvendelse til fagbokhandelen Akademisk Kvarter (Tromsø):
http://www.akademika.no/node/19673926

Undervisning Vår 2016

Veiledning: uni.lekt. Knut Andreas Korsnes