Førskolelærerutdanning – samlingsbasert (180 stp)

Bachelor i førskolelærerutdanning, Midt-Troms (180 studiepoeng)

Studiet er ferdig våren 2014 og de studentene som ikke har fordypningsfag er nå i ferd med å gjennomføre dette.

Tema 

Førskolelærerutdanningen kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn i barnehagen. Studiet bygger på forskningsbasert kunnskap, men er samtidig yrkesrettet og praksisnært. Som førskolelærer skal du arbeide med og for barn, være verdiformidler, veileder og oppdrager. Du skal legge til rette for barns lek, læring og utvikling, samt ha lederkompetanse i forhold til både barn og voksne. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium med nær kontakt med praksisfeltet for å gi en realistisk tilnærming til profesjonen.

Studiebeskrivelse

Studiet skal gi faglig kunnskap og innsikt i en helhetlig læringsforståelse, der omsorg, lek og læring er naturlige elementer. I studiet inngår fagene pedagogikk, musikk, drama, forming, norsk, samfunnsfag, naturfag, matematikk, fysisk fostring og RLE, samt en valgt fordypning i siste studieår. Veiledet praksis er en del av studiet. 

Campus Alta tilbyr førskolelærerutdanningen både som et modul og samlingsbasert 4-årig heltidsstudium i Alta eller tilrettelagt deltidsstudium, og som et modul og samlingsbasert 4-årig heltidsstudium i Finnsnes/Bardufoss.

Studiemodell

Studiet er organisert slik at hvert studieår er delt opp i moduler bygd opp rundt et overordnet, tverrfaglig temaområde. Mål og innhold i temaområdene skal ivareta de overordnede målene og hovedemnene for hvert fag slik disse er formulert i Rammeplan for Førskolelærerutdanningen av 3. april 2003.

Heltidsstudium

1. studieår: 2010/2011

Høst/Vår 

Modul 1 - 15 sp

Å jobbe i barnehage - innføring til yrket Modul 3 - 15 sp

Barns utvikling 3-6 år 

Modul 2 - 15 sp

Barns utvikling 0-3 år Modul 4 - 15 sp

Fortelling

2. studieår: 2011/2012 

Høst/Vår 

Modul 5 - 15 sp

Naturen som lærings- og opplevelsesarena Modul 7 - 15 sp

Is, snø og kulde - lek og læring i arktisk klima 

Modul 6 - 15 sp

Kulturen som lærings- og opplevelsesarena Modul 8 - 15 sp

Ledelse og samhandling

3. studieår: 2012/2013

Høst/Vår 

Modul 9 - 15 sp

Mangfold som ressurs i barnehagen Modul 10 - 15 sp

Bacheloroppgave 

Modul 11 - 30 sp

4. studieår: 2013/2014 

Fordypningsfag

Delstudier i utlandet

Fra og med 3. semester vil det være mulig å ta deler av utdanningen i utlandet, f.eks. i Sverige, Danmark, Finland, m.m.

Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer for arbeid i barnehage, skolefritidsordning, andre virksomheter for barn og saksbehandling/administrativt arbeid i oppvekstsektoren.

Videre studier

Studiet gir muligheter til å ta videreutdanning i ulike fag. Med 60 studiepoeng videreutdanning i bestemte fag, vil førskolelærer også være kvalifisert til å arbeide i grunnskolen til og med 4. klassetrinn, spesialpedagogiske institusjoner, osv.

Oppstart: 

Høst 2010 

Omfang: 

180 stp.

Varighet: 

6 semester + Fordypningsfag

Opptakskrav

Generell studiekompetanse/ realkompetanse

Fagansvarlig institusjon:

Høgskolen i Finnmark

Studiepoeng:

180 Stp.

Studiested:

Finnsnes / Bardufoss

Oppstart:

Høsten 2010