Veiledning for lærerutdannere, 15 stp.

PED-6314 Veiledning for lærerutdannere i praksisfeltet - del 1 - 15 stp.

* Førset samling går i Tromsø 3.-4. sept.-14. De tre neste samlingene vil gå på Studiesenteret Finnsnes.

Samlingsdatoer 2014/2015

Uke 36: 03.09-04.09 (felles samling i Tromsø)
Uke 47: 20.11-21.11 (Studiesenteret Finnsnes)
Uke 4:   20.01-21.01 (Studiesenteret Finnsnes)
Uke 15: 09.04-10.04 (Studiesenteret Finnsnes)

Dette veiledningsstudiet er rettet mot lærere/barnehagelærere i barnehager, grunn- og videregående skoler som skal være praksisveiledere for lærer- og barnehagelærerstudenter. Studiet kan også passe godt for ledere i skoler/barnehager og lærere/barnehagelærere som ønsker å veilede nytilsatte nyutdannede.

Revisjon av lærerutdanningene som har pågått siden 2010, har satt som krav at praksislærere/lærerutdannere i praksisfeltet må ha minimum 15 stp veilederkompetanse. Dette kravet er blitt gjort gjeldende for de nye Masterutdanningene (Pilot 1.–7. og 5.–10.), barnehagelærerutdanningen og PPU-utdanningen.

Fagansvarlig: UiT, Norges Arktiske Universitet, ILP

Søknadsfrist 10. juni 2014. Informasjon om søknad og opptak finner du på https://opptak.uit.no/evuweb/Kursoversikt.seam?inst=uit

Har du problemer med søknadsweb'en, kontakt Sigurd Langseth på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller tlf. telefon: 776 44562. Om du tidligere vært student ved Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Tromsø eller Høgskolen i Alta og ikke har, eller ikke husker, pin-koden for innlogging, må du kontakte Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller tlf 77644960 for å få pin-kode.

Dersom det er nok søkere fra Midt-Troms vil 3 av 4 samlinger bli lagt til Studiesenteret Finnsnes. Første samling må tas i Tromsø.

Hva sier tidligere studenter om dette studietilbudet

En VGS-rektor som har fulgt PED-6314 dette studieåret uttaler følgende:

…dette kurset jeg nå har vært gjennom bør flere rektorer melde seg på.
...Reflekterte handlinger utprøves, settes på prøve og sees i sammenheng med etiske overveielser gang på gang. Det å veilede gjør noe med deg som leder. Jeg har utviklet høy grad av refleksjon, samhandling og erfaringsdeling – rektorperspektivet har gitt ny mening i veiledningen … Jeg mener jeg har utviklet meg til å bli en støttespiller, systemskaper (økt fokus på individuell læring med veileder) og en god inspirator…

Ta kontakt med Studiesenteret Finnsnes v/studieleder Lill-Janne Bendiksen på tlf. 45517125/77840250 eller på e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. om du har fått plass på dette studiet og ønsker å følge samlingene ved Studiesenteret Finnsnes.
 

Ansvarlig fakultet

Ansvarlig fakultet

UiT, Norges Arktiske Universitet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Studiested

Studiested

Tromsø |
Emnetype

Emnetype

Praktisk /teoretisk enkeltemne. Emnet er utviklet for lærerutdannere i praksisfeltet knyttet til Universitetet i Tromsø. Emnet er det første av to emner innen veiledning rettet mot denne gruppen.
Opptakskrav

Opptakskrav

For å bli tatt opp kreves minimum 3-årig lærer - eller førskolelærerutdanning. Søkere som har praksisveiledning for studenter i skolen prioriteres foran andre.
Innhold

Innhold

Studiet tar for seg 3 overordnede tema:
 • Veiledning som begrep og fagfelt
  • - Veiledningstradisjoner og modeller
  • - Grunnleggende veiledningsferdigheter
 • Veilederen som reflektert praktiker
  • Læringsforståelse i veiledning
 • Vurderingsarbeid i lys av veiledning
  • Veiledning som grunnlag for vurdering
Hva lærer du

Hva lærer du

Emnet skal gi formell veilederkompetanse til førskolelærere/lærere i barnehage og skole i tråd med nye retningslinjer.

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha:

- kunnskap om ulike veiledningstradisjoner

- kunnskap om veiledning som fagfelt

- kunnskap om begreper knyttet til veiledning

- kunnskap om forståelse for læringsaspekter i veiledning

- kunnskap om lovverk og planer som gjelder for barnehager, skoler og lærer- og førskolelærerutdanningene

- forståelse for sammenhengen mellom veiledning og læring

- forståelse for sammenhengen mellom veiledning og vurdering

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

- tilpasse, gjennomføre, vurdere og utvikle veiledning av lærer-/førskolelærerstudenter i samspill med barn, elever, lærlinger og voksengrupper

- gjennomføre veiledning både individuelt og i grupper

- vurdere ulik veiledningsbehov i forhold til aktuelle situasjoner

- vurdere lærer-/førskolelærerstudenter ut fra veiledningsmøter og praksissituasjoner

Kompetanse

Studenten skal kunne:

- utvikle gode systemer på arbeidsplassen for veiledning av lærer-/førskolelærerstudenter i praksis

- gi kvalifisert veiledning til lærer-/førskolelærerstudenter i praksis

- vurdere lærer-/førskolelærerstudenter i praksis - vurdere lærer-/førskolelærerstudentens skikkethet

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Undervisning

Emnet er samlingsbasert og går over 4 samlinger, hver på 2 dager.
Emnet går over to semester.

Emnet krever aktiv deltagelse i ulike aktiviteter både på samlingene, på egen arbeidsplass, ved bruk av ulike nettbaserte løsninger og selvstudier.

De pedagogiske arbeidsformene på samlingene er en veksling mellom forelesninger, ulike veiledningsaktiviteter og loggskriving med fokus på utvikling av veilednings- og vurderingsferdigheter

Eksamen

Eksamen

Arbeidskrav

For å kunne fremstille seg til eksamen kreves deltakelse på alle samlingene. Ved behov for fravær må det leveres begrunnet søknad til faglærer.

For å kunne fremstille seg til eksamen må følgende arbeidskrav være godkjent:

 • Studenten skal levere en plan for veiledningsarbeidet på egen arbeidsplass mellom 1. og 2. samling. Denne planen skal ha et omfang på ca. 1,5 sider.
 • Studenten skal lede 3 veiledningsøkter, fortrinnsvis med en lærer-/førskolelærerstudent. På bakgrunn av disse erfaringene utformes en samlet refleksjonslogg på omlag 3 sider.

Begge tekstene er individuelle arbeider.

 • Deltakelse i minst 70 % av studiets nettbaserte undervisningstilbud.

Eksamen og vurdering

Eksamen er en individuell, skriftlig hjemmeoppgave hvor studenten med utgangspunkt i egne erfaringer og pensumlitteratur utdyper og drøfter egen utvikling som veileder. Teksten skal ha et omfang på 7 - 10 sider eller om lag 3500 ord, og er et individuelt arbeid.

Karakterskala: bestått /ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakteren ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Arbeidene kan fremlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form.

Frist for å melde seg til kontinuasjonseksamen er 15. august i høstsemesteret og 15. januar i vårsemesteret

Timeplan

Timeplan

 
Pensum

Pensum

Pensum,  ca. 750 sider.
Kan bli justert før studiestart.

Bøker/verk:

Handal G. og Lauvås P. (1999) På egne vilkår. En strategi for veiledning med lærere. Oslo Cappelen akademisk (161s.)

Vivi Nilssen (2010) Praksislæreren. Oslo Universitetsforlaget(167 s.)

Søndenå, K, (2004) Kraftfull refleksjon i lærarutdanninga Oslo Abstrakt forlag (Ikke kap. 7) (110s)

 

I kompendium:

Andersen, T. (1987) The Reflecting Team: Dialogue and Meta-Dialogue inClinical Work. I Family Process, Volume 26, 415-227. (12 s.)

Bae, B. (1992). Relasjon som vågestykke ¿ læring om seg selv og andre. I Bae. B og Waastad, J.E. (red.) Erkjennelse og anerkjennelse ¿ perspektiv pårelasjoner Oslo Universitetsforlaget (27 s.)

Bjørndal, C.R.P. (2009). Hvordan forbedre veiledningssamtalen? Ni empiriskfunderte anbefalinger I Brekke, M. og Søndenå, K. Veiledningskvalitet Oslo Universitetsforlaget (22 s.)

Brekke, M. (2009). Veiledningssamtalen i et didaktisk perspektiv I Brekke, M. og Søndenå, K. Veiledningskvalitet Oslo Universitetsforlaget (12 s.)

Brekke, M. (2010). Praksisopplæringens dannende oppgave i Brekke, M. (red.)Dannelse skole og lærerutdanning Oslo Universitetsforlaget (10 s.)

Egan, G. (2002).At være opmerksom, at lytte og forstå I Den kompetente vejleder København Rådet for Uddannelses- og Ervervsvejledning ( 24 s.)

Egan, G. (2002). Grunnleggende Empati. I Den kompetente Vejleder København Rådet for Uddannelses- og Ervervsvejledning ( 25 s.)

Furu, E.M. ((2013). Lærerstudenten som aksjonsforsker i klasserommet. I Brekke, M. og Tiller, T. Læreren som forsker. Innføring i forskningsarbeid i skolen. Oslo, Universitetsforlaget (17 s.)

Hansen, F. T. (2008) Psykologien møder filosofien. I Hansen, F.T. At stå i det åbne. Dannelse gennem filosofisk undren og nærvær. København Hans Reitzels forlag (11 s.)

Jakhelln, R. E. (2011) Å prøve ut sin stemme ¿ gruppeveiledning med nyutdannede lærere i videregående skole. I Alene ¿ sammen. Nyutdannede læreres profesjonslæring i veiledning og kollegial samhandling. Avhandling for graden Philosophiae Doctor, Universitetet i Tromsø (24 s.)

Lauvås, P. og Handal, G. (2000). Veiledningens samtale. I Lauvås P. og Handal, G. Veiledning og praktisk yrkesteori Oslo Cappelen akademisk forlag (56 s)

Kristiansen, A. (2008). Hva skiller en veiledningssamtale fra andre samtaler? Veiledningssamtalens egenart og etiske utfordringer I Botnen Eide S. m.fl. Tilden andres beste. En bok om veiledningens etikk Oslo Gyldendal (16 s.)

Mathisen P. og Høigaard R. (2004). Faser og strukturer i veiledningen IMathisen P. og Høigaard Veiledningsmetodikk. En håndbok i praktisk veiledningsarbeid. Kristiansand HøyskoleForlaget (20 s.)

Skagen K. (2004). På reise i veiledningens landskap I I veiledningens landskap. Innføring i veiledning og rådgivning. Kristiansand HøyskoleForlaget (18 s.)

Stålsett, U. (2008). Ulike teorier om læring. Grunnlaget for veiledning. I Stålsett, U. Veiledning i en lærende organisasjon. Bergen Fagbokforlaget (14 s.)

Tiller, T. (2006). Erfaring og læring I Tiller, T. Aksjonslæring ¿ forskende partnerskap i skolen. Motoren i det nye læringsløftet Kristiansand HøyskoleForlaget (18 s.)

Worum, K.S. (2011). Å tegne veiledning Tegning i veiledning - erfaringer og noen teoretiske betraktninger I Høihilder, E.K. og Olsen K.R.(red). Metoder i veiledning PEDLEX ( 7 s)

  Kontaktpersoner ved UiT:
  Liv Josefine Carstens Knudsen      
Sigurd Langseth