Veiledningsemner for lærere og barnehagelærere, 15 stp.

Veiledningsemner ved Institutt for Lærerutdanning og Pedagogikk (ILP), 15 stp

*Rakk du ikke å søke innen fristen? Vi har fått UTVIDET SØKNADSFRIST til 18 JUNI KL 14. Ta direkte kontakt med Sigurd Langseth på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller tlf. telefon: 776 44562

Høsten 2014 til våren 2015 tilbyr ILP tre videreutdanningsemner à 15 studiepoeng innen veiledning for lærere og barnehagelærere. Ved to av veiledningsemnene vil Studiesenteret Finnsnes legge til rette for studiegrupper med kollokvier og "nettmøter". Studentene får tilgang på topp moderne lokaler og videokonferanseutstyr på studiesenteret, og studiebibliotek i samme bygg (Kunnskapsparken). Dersom vi får nok søkere som bor i Midt-Troms vil det bli oppretter samlinger på Finnsnes. Første samling må taes i Tromsø. For Veiledning av nyutdannede lærere i skole og barnehage vil det i tillegg gis 3 halvdagsmøter på Finnsnes Studiesenter. Tilbudet er gratis. Kun semesteravgift på ca. 500,- må betales til UiT. Utgifter til skolemateriell og evt. reiseutgifter må påregnes. Mer informasjon og søknadsweb finner du på linkene under. Har du mottatt denne informasjonen i papirform kan du gå til Studiesenteret Finnsnes hjemmesider www.stud-fin.no for å få tilgang på informasjonen under.

PED-6314 Veiledning for lærerutdannere i praksisfeltet, del 1
PED-6316 Veiledning av nyutdannede lærere i skole og barnehage, del 1


Søknadsfrist 10.juni. 2014 på EVU-web

Har du problemer med søknadsweb'en, kontakt Sigurd Langseth på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller tlf. telefon: 776 44562. Om du tidligere vært student ved Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Tromsø eller Høgskolen i Alta og ikke har, eller ikke husker, pin-koden for innlogging, må du kontakte Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller tlf 77644960 for å få pin-kode.

Har du spørsmål ang. studiene, vennligst kontakt studiekoordinator for EVU på UiT, Liv Carstens Knudsen på e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Dersom du ønsker å være knyttet opp mot Studiesenteret Finnsnes under dette studiet, vennligst ta kontakt med studieleder Lill-Janne Bendiksen på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller på tlf. 45517125

 

 

Veilednings for lærerutdannere i praksisfeltet

       

Veiledning av nyutdannede i skole
og barnehage

"Mentorutdanningen"

 

 

 

Veiledning for lærerutdannere i praksisfeltet, del 1 og 2

Disse studiene er rettet mot lærere/førskolelærere i barnehager, grunn og videregående skoler som skal være praksisveiledere for studenter fra ILP.

Som del av revisjon av lærerutdanningene som har pågått siden 2010, er det satt som krav at veiledere må ha minimum 15 stp veilederkompetanse. Dette kravet er blitt gjort gjeldende for de nye Masterutdanningene (Pilot 1.–7. og 5.–10.), barnehagelærerutdanningen og PPU-utdanningen.

 

       

 

Veiledning for nyutdannede i skole og barnehage, del 1 og 2

Disse studiene er et tilbud til skole- og barnehageeiere om kvalifisering av deres tilsatte for å delta i veiledning av nyutdannede, nytilsatte lærere og førskolelærere.

 

Hva sier tidligere studenter

En VGS-rektor som har fulgt PED-6314 dette studieåret uttaler følgende:

 …dette kurset jeg nå har vært gjennom bør flere rektorer melde seg på.
...Reflekterte handlinger utprøves, settes på prøve og sees i sammenheng med etiske overveielser gang på gang. Det å veilede gjør noe med deg som leder. Jeg har utviklet høy grad av refleksjon, samhandling og erfaringsdeling – rektorperspektivet har gitt ny mening i veiledningen … Jeg mener jeg har utviklet meg til å bli en støttespiller, systemskaper (økt fokus på individuell læring med veileder) og en god inspirator…

Se video

       

Ytterligere informasjon

Bakgrunnen for disse to studietilbudene er en intensjonsavtale som i februar 2009 blei inngått mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Kunnskapsdepartementet (KD) om å arbeide målrettet for at alle kommuner og fylkeskommuner skal tilby veiledning tilsvarende ordningen ”Veiledning av nyutdannede lærere” til alle nytilsatte nyutdannede pedagoger i grunnskolen og videregående opplæring fra skoleåret 2010 – 2011, og alle nytilsatte nyutdannede pedagoger i barnehagen i løpet av skoleåret 2011 – 2012.

Oppfølgingsundersøkelser viser at det arbeides med å implementere avtalen, men det er fortsatt en stor mangel på førskolelærere og lærere som har nødvendig veilederkompetanse. Det fører til at mange lærere i skoler og barnehager kvier seg for å veilede nyutdannede kollegaer.

Parallelt med studietilbudet PED-6316 drives tiltaket Ny i nord. Tiltaket tar sikte på å støtte skole- og barnehageeiere som ønsker hjelp til å etablere og organisere et opplegg for nyutdannede og nytilsatte i skole eller barnehage. Skoler/barnehager som har deltakere på veiledningsstudiet blir invitert til å delta i tiltaket Ny i nord.

 

 

Samlingsdatoer 2014/2015

PED-6314

Uke 37: 10.09-11.09
Uke 47: 20.11-21.11
Uke 4:   20.01-21.01
Uke 15: 09.04-10.04

PED-6319

Uke 36: 04.09-05.09
Uke 47: 18.11-19.11
Uke 4:   22.01-23.01
Uke 15: 07.04-08.04 

SAMLINGSDATOER 2014/2015


PED-6316

Uke 37: 09.09-11.09 (tre dager)
Uke 49: 02.12-03.12
Uke 12: 18.03-19.03

 

NY I NORD – VEILEDNING AV NYUTDANNEDE I SKOLE OG BARNEHAGE

Har kommunen/fylkeskommunen nytilsatte, nyutdannede lærere eller barnehagelærere?
Hvordan legge til rette for konstruktiv veiledning?

NY I NORD bidrar med kompetanse og hjelp for tilrettelegging:

 • Hvordan organisere veiledningen på den enkelte arbeidsplass?
 • Ønsker en oppfølging fra universitet på den lokale veiledningen?
 • Ønsker en å delta i nettverk med andre skole-barnehageeiere med nytilsatte, nyutdannede?

Universitetet i Tromsø, som omfatter Høgskolen i Finnmark fra 1.aug. 2013, tilbyr veilederutdanning for lærere/førskolelærere som ønsker å veilede nyutdannede.

Skole- og barnehageeiere med deltakere på veilederstudiet ved UIT tilbys oppfølging gjennom NY I NORD.

Hvem retter tiltaket seg mot?

NY I NORD retter seg mot skole- og barnehageeiere som har nyutdannede/nytilsatte i sitt første eller andre år i jobb i barnehage, grunnskole eller videregående utdanning, og som ønsker hjelp til tilrettelegging og organisering av veiledning og oppfølging.

Kunnskapsdepartementet (KD) og Kommunenes Sentralforbund (KS) inngikk i 05.02.09 en avtale om å arbeide målrettet for at alle kommuner og fylkeskommuner skal tilby veiledning tilsvarende ordningen ”Veiledning av nyutdannede lærere” til alle nytilsatte nyutdannede pedagoger i grunnskolen og videregående opplæring fra skoleåret 2010 – 2011, og alle nytilsatte nyutdannede pedagoger i barnehagen i løpet av skoleåret 2011 – 2012.

Det er skole- og barnehageeiers ansvar å følge opp nytilsatte. Det forventes derfor at den enkelte skole og barnehage legger til rette for veiledningsarbeidet for alle nyutdannede.

NY I NORD anbefaler at de nyutdannede får veiledning i tilknytning til arbeidsplassen av en lokal veileder, en kyndig lærer/ førskolelærer, og at det lages opp en plan for veiledningsarbeidet.

Som deltaker i NY I NORD vil arbeidsplassen få oppfølging av en ekstern veileder fra UiT. 

Bakgrunn

Den som er nyutdannet lærer/førskolelærer og i sin første jobb møter mange utfordringer og skal både sosialiseres inn i et yrke og på en ny arbeidsplass. Den første tida i yrket kan karakteriseres som å stå i et sterkt trykk.  I mange sammenhenger har det vært etterlyst en oppfølging av nyutdannede. I en rekke stortingsmeldinger fra St.m. 1996 – 97 Om lærerutdanning til St.meld. 41 (2008-2009Kvalitet i barnehagen vies den første tid i yrket stor oppmerksomhet.  Intensjonsavtalen mellom KD og KS fra 2009, kalt pedagogavtalen, slår fast at alle nyutdannede pedagoger skal tilbys veiledning.

Dette er bakgrunnen for veiledningsprosjektet NY I NORD som Universitetet i Tromsø, driver i samarbeid med utdanningsdirektørene i Troms og Finnmark. Geografisk er NY I NORD knyttet opp mot kommunene i Troms og Finnmark.

NY I NORD er en del av et nasjonalt tiltak ledet av Utdanningsdirektoratet, og deltar i det nasjonale nettverket Veiledning for nyutdannede lærere.

NY I NORDs hovedfokus

 • Gjennom veiledning søker NY I NORD å støtte og ivareta den nyutdannede og skolen/ barnehagen gjennom det første året. Den nye ser skolen/ barnehagen med friske øyne, og kan slik bli en ressurs for sin arbeidsplass
 • Gjennom NY I NORD ønsker vi å bistå den nyutdannede, som må virke i en flerkulturell hverdag med å utvikle redskaper for å kunne ta den lokale kulturen på alvor i læringsarbeidet.
 • Å bidra til å øke kvaliteten på virksomheten i skole og barnehage

NY I NORD s mål

Bidra til å legge grunnlag for en yrkespraksis som tar vare på det beste i utdanningene og som bidrar til å støtte og utvikle teoretiske og praktiske refleksjoner over arbeidet i barnehagen/skolen.

 • I forhold til den nyutdannede å gi støtte til å møte og reflektere over praksis og gjennom veiledning bidra til at den nye utvikler egen kompetanse som lærer/førskolelærer.
 • For den enkelte barnehage/skole vil målene bl.a. være å høyne veiledningskompetansen i kollegiet og utvikle beredskap til å ta i mot de nyutdannede på en best mulig måte.
 • For den enkelte skole- og barnehageeier å bidra med tilrettelegging for økt veilederkompetanse i regionene, og gjennom det utvikle et grunnlag for nytilsattes videre yrkeskvalifisering. 
 • å lette rekrutteringsarbeidet ved å kunne tilby veiledning til nyutdannet i deres første år i yrket
 • å bidra til å øke kvaliteten på virksomheten
 • For lærerutdanningsinstitusjonene vil nærmere kontakt mellom teori- og praksisfeltet bidra til å få fram erfaringer som kan føre til endringer og bedre kvaliteten på lærerutdanningene.

TIDLIGERE GJENNOMFØRINGER

PED-6314 Høst 2013-Vår 2014 - Pågår

PED-6314 Høst 2012-Vår 2013 - Gjennomført
PED-6314 Høst 2011-Vår 2012 - Gjennomført
PED-6314 Høst 2010-Vår 2011 - Gjennomført

PED-6316 Høst 2013-Vår 2014 - Trukket grunnet få søkere
PED-6316 Vår 2013-Høst 2013 - Gjennomført
PED-6316 Høst 2011-Vår 2012 - Gjennomført
PED-6316 Høst 2010- Vår 2011 - Gjennomført

PED-6319 Høst 2012-Vår 2013 - Gjennomført
PED-6319 Høst 2011-Vår 2012 - Gjennomført

PED-6320 Vår 2013-Høst 2013 - Trukket grunnet få søkere
PED-6320 Høst 2011-Vår 2012 - Gjennomført

PED-6317 Vår 2013                      - Gjennomført (Påbygning til PED-6310, 5 stp.)
PED-6317 Vår 2011                      - Gjennomført (Påbygning til PED-6310, 5 stp.)
PED-6317 Høst 2010                    - Gjennomført (Påbygning til PED-6310, 5 stp.)

PED-6310 Vår 2010                     - Gjennomført (Gammel ordning på 10 stp.)
PED-6310 Vår 2009                     - Gjennomført (Gammel ordning på 10 stp.)
PED-6310 Vår 2008                     - Gjennomført (Gammel ordning på 10 stp.)
PED-6310 Vår 2007                     - Gjennomført (Gammel ordning på 10 stp.)

Er du/dere aktuell som deltaker eller ønsker informasjon, kontakt

Fagkoordinator Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. telefon: 776 44223
Studiekonsulent EVU Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  telefon: 776 44562
Studieleder EVU Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. telefon 776 46116

Se også:
Nasjonalt nettverk for Veiledning for nyutdannede lærere:
http://www.nyutdannede.no/universitethogskole/nettverket

  

 

Ansvarlig for siden: Sigurd Langseth

 

Sist endret: 14.05.2014

 

 

Ved spørsmål om veilederutdanningene ved ILP, kontakt:

Liv Carstens Knudsen 
faglig koordinator for veiledningsemnene
Sigurd Langseth 
studiekonsulent for etter- og videreutdanning, ILP


Tilbake til toppsiden EVU